Professor

  • SAKO, Kazue

M0

  • EGUCHI, Rikiya
  • KONDO, Taiki
  • TOKUTAKE, Takanori
  • ​MARUYAMA, Yusuke

B4

  • KAZENO, Taiki
  • TAKAHASHI, Masashiro

Project Research

  • NARITA, Ryutaro